Algemene voorwaarden TDP Strafrechtadvocaten


Algemeen

1. TDP Strafrechtadvocaten is de handelsnaam van de Thomas Doesburg Poppelaars Advocaten en is opgericht naar Nederlands recht. Het doel van de maatschap is de uitoefening van de rechtspraktijk. De maatschap is gevestigd te Breda.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TDP Strafrechtadvocaten aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van TDP Strafrechtadvocaten, maar ook ten behoeve van alle partners respectievelijk alle andere personen die voor TDP Strafrechtadvocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door TDP Strafrechtadvocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen TDP Strafrechtadvocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) die door TDP Strafrechtadvocaten wordt onderhouden.

4. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging.

5. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.

6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TDP Strafrechtadvocaten is onderworpen aan het Nederlands recht.

De opdracht

7. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TDP Strafrechtadvocaten ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. TDP Strafrechtadvocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen.

10. Al hetgeen TDP Strafrechtadvocaten bij de behandeling van de zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak valt onder de geheimhoudingsverplichting. TDP Strafrechtadvocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin verleent de opdrachtgever, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Honorarium en facturering

11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium als volgt vastgesteld:
 • in zaken waarin bijstand wordt verleend middels toevoeging (zgn 'pro deo' of gefinancierde rechtsbijstand) zal de eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening worden gebracht;
 • in alle overige zaken zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door TDP Strafrechtadvocaten periodiek zullen worden vastgesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Naast het toepasselijk tarief wordt een jaarlijks vast te stellen kantoorkostenopslag in rekening gebracht, alsmede 21 % BTW. Directe kosten die gemaakt worden ten behoeve van de opdrachtgever respectievelijk diens zaak worden doorberekend.

12. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is TDP Strafrechtadvocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

13. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

14. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

15. TDP Strafrechtadvocaten kan met een opdrachtgever die voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt overeenkomen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt en dat de werkzaamheden op reguliere wijze gedeclareerd worden. In dat geval verklaart de opdrachtgever zich door betaling van ofwel een voorschot ofwel de declaratie akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan en geen gebruik te willen maken van de gefinancierde rechtsbijstand.

16. Onder de werkzaamheden van TDP Strafrechtadvocaten waarvoor gefactureerd wordt ter uitvoering van de opdracht wordt onder meer begrepen:
 • het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever en/of anderen, ter uitvoering van de verstrekte opdracht;
 • het behandelen van inkomende correspondentie, waaronder tevens is begrepen inkomende elektronische post;
 • het redigeren van uitgaande post, waaronder eveneens is begrepen uitgaande elektronische post;
 • het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie; • het bestuderen van de door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken en correspondentie, financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van de opdracht, alsmede alle schriftelijke bescheiden die na de opdracht worden aangeboden aan de behandelend advocaat c.q. jurist en die betrekking hebben op de opdracht. Onder schriftelijke bescheiden worden tevens elektronische bestanden verstaan;
 • het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
 • het bijwonen van zittingen;
 • het concipiëren van processtukken;
 • het bezoeken in Huizen van Bewaring, politiebureaus en gevangenissen;
 • reistijden van en naar zittingen;
 • besprekingen en afspraken buiten kantoor, inclusief de wachttijden bij de kantongerechten, rechtbanken, Gerechtshoven, Huizen van Bewaring, politiebureaus etc.

17. Iedere aansprakelijkheid van TDP Strafrechtadvocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico.

18. TDP Strafrechtadvocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij TDP Strafrechtadvocaten aanwezige elektronische beveiligingsmogelijkheden. TDP Strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. TDP Strafrechtadvocaten is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Bewaartermijn

19. TDP Strafrechtadvocaten bewaart dossiers en gegevensdragers conform de wettelijk bepaalde termijnen.

20. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is TDP Strafrechtadvocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Wijziging van deze voorwaarden

21. Deze voorwaarden en tarieven gelden totdat deze gewijzigd zijn en bedoelde wijziging schriftelijk aan cliënt is doorgegeven. In ieder geval heeft TDP Strafrechtadvocaten het recht om per 1 januari van elk jaar de tarieven aan te passen, waarvan zij in een zo vroeg mogelijk stadium de opdrachtgever op de hoogte zal stellen.


versie OL10-3-2021